Quay Lại Trang Trước Sao Lục Bạch, Bát Bạch là gì? Đặc tính của sao Lục Bạch, Bát Bạch