Return to previous page Đức Lưu Quang nghĩa là gì? Ý nghĩa chữ Đức Lưu Quang trên Hoành phi và Cuốn thư